52 Konferencja Kół Naukowych
7 maja 2015 roku odbyła się 52. Konferencja Kół Naukowych Pionu Hutniczego, stanowiąca istotne wydarzenie w działalności ponad studenckich kół naukowych Akademii Górniczo – Hutniczej oraz prezentację dorobku naukowego studentów w ostatnim roku.

Najlepsza z najlepszych – Joanna Końko, uczestniczyła w sesji laureatów (14 maja 2015 roku), podczas której zajęła III miejsce w sekcji I. Serdecznie gratulujemy.
W Konferencji wzięło udział 18 członków naszego koła prezentując następujące tematy:


Joanna Adamczyk: Badania nad zwiększeniem wydajności ogniw fotowoltaicznych
Maciej Bik: Funkcjonowanie warstwy z czarnych szkieł na podłożu stalowym
Adrian Graboś, Wojciech Jontecz: Kryształy w urządzeniach mobilnych
Joanna Końko: Otrzymywanie i charakterystyka nanowłókien polimerowych modyfikowanych wielościennymi nanorurkami węglowymi.
Artur Kosonowski: Laserowa obróbka materiałów ceramicznych
Ewa Litwinek: Wpływ zmian składu na właściwości spoiw iłowo-cementowych
Barbara Machno: Synteza sorbentów zeolitowych na bazie mikrokrzemionki
Justyna Minkiewicz: Otrzymywanie materiałów geopolimerowych o potencjalnym zastosowaniu jako podłoża membranowe
Łukasz Rozbicki: Wpływ składu chemicznego szkieł jako uszczelniaczy na proces wysokotemperaturowego oddziaływania wzajemnego pomiędzy elementem metalowym ogniwa SOFC, a szkłem
Eliza Rusak: Wpływ matrycy szkieł tellurowych na właściwości spektroskopowe jonu Er3+
Jolanta Sroka: Polepszenie właściwości kompozytów żywicznych poprzez funkcjonalizację cząstek napełniacza
Paweł Styrylski: Wykorzystanie pyłu Bypass jako alkalicznego aktywatora dla spoiw żużlowych.
Karolina Szewczyk: Określenie wymagań instrumentalnych w odniesieniu do ilościowego oznaczania metali w badaniach materiału biologicznego.
Joanna Szyndler: Analiza właściwości popiołów lotnych pod kątem wykorzystania w procesie syntezy zeolitów
Justyna Winiarczyk: Analiza zmian stężeń metali w profilu osadów dennych jako narzędzie badań zmian środowiskowych
Joanna Zawartka: Ocena możliwości otrzymywania wollastonitu z odpadu perlitu ekspandowanego
Aleksandra Zeidel: Badania strukturalne zeolitowych sorbentów związków ropopochodnych oraz otrzymanego na ich bazie kruszywa lekkiego

Wśród laureatów znaleźli się: Joanna Końko (I miejsce), Paweł Styrylski
(II miejsce) i Jolanta Sroka (III miejsce) , którym serdecznie gratulujemy.

Abstrakty przedstawionych referatów dostępne są na stronie Studenckich Kół Naukowych Piony Hutniczego http://galaxy.uci.agh.edu.pl/~kolanauk/ph/